Πρόσβαση στα ΑΕΙ: Τι Ισχύει Φέτος και τι του Χρόνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου (13-1-21)

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, από το Υπουργείο Παιδείας επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων, το 2021 και το 2022.

Α. ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (2021)

1. Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ
:

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα υπολογίζεται ως εξής: Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου.

Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό του Μέσου Όρου, το οποίο θα μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).

Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι: 12/20 και ένα τμήμα ορίζει το 90% του Μέσου Όρου, για την ΕΒΕ του. Τότε η ΕΒΕ του τμήματος θα είναι 10,8 ή 10.800 μόρια.

Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ανήκει σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, η ΕΒΕ του σε όλα τα Επιστ. Πεδία, θα είναι η μικρότερη από τις ΕΒΕ του τμήματος, στα διάφορα Επιστ. Πεδία.

Με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2019 η ΕΒΕ για ένα τμήμα που θα επέλεγε ποσοστό 80% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο θα ήταν η εξής:

• Στο 1ο Πεδίο: 8.880 μόρια.
• Στο 2ο Πεδίο: 9.152 μόρια.
• Στο 3ο Πεδίο: 9.248 μόρια.
• Στο 4ο Πεδίο: 7.848 μόρια.

2. Βάση Εισαγωγής και Ελάχιστη Βάση:

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ενός τμήματος δεν καταργεί τη γνωστή Βάση Εισαγωγής, που ισχύει μέχρι σήμερα, για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα και διαμορφώνεται από το βαθμό του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα αυτό. Απλά η (πραγματική) Βάση Εισαγωγής σε ένα τμήμα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ΕΒΕ του τμήματος.

Εάν η Βάση Εισαγωγής ενός τμήματος «κατέβει» τόσο, ώστε να είναι ίση με την ΕΒΕ και δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων του τμήματος, τότε θα υπάρξουν κενές θέσεις στο τμήμα.

Από την άλλη πλευρά, εάν σε μια Ιατρική Σχολή π.χ. που δέχεται 200 εισακτέους και ο 200ος υποψήφιος έχει 18.000 μόρια (ενώ η ΕΒΕ της Ιατρικής Σχολής είναι 11.500 μόρια), η βαθμολογική βάση της σχολής διαμορφώνεται στα 18.000 μόρια και οι υποψήφιοι που έχουν μικρότερο αριθμό μορίων δεν εισάγονται στη σχολή αυτή.

Ο καθορισμός ΕΒΕ:
• Δε θα επηρεάσει την (πραγματική) Βάση Εισαγωγής των τμημάτων υψηλής ζήτησης.
• Θα επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής των περισσότερων τμημάτων χαμηλής ζήτησης.
• Μπορεί να επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής κάποιων τμημάτων μεσαίας ζήτησης, ειδικά τα τμήματα τα οποία θα θέσουν υψηλό ποσοστό για την ΕΒΕ τους (π.χ. 120%).

3. Τι θα ισχύει για τα ΕΠΑΛ:

Με αντίστοιχο τρόπο θα υπολογίζονται και οι Ελάχιστες Βάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ τον ρόλο του Επιστημονικού Πεδίου, ως προς τις ελάχιστες βάσεις, θα παίζουν οι Τομείς.

4. Τι θα ισχύει για τα Ειδικά Μαθήματα:

Στη διαδικασίας υπολογισμού της ελάχιστης βάσης θα συνυπολογίζονται σε όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων και οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων, με έναν πολύπλοκο τρόπο που προβλέπει το σχέδιο νόμου.

5. Δυνατότητα Υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ΙΕΚ:

Ο κάθε υποψήφιος, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο του για εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ (βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις) θα μπορεί να υποβάλλει και ένα δεύτερο Μηχανογραφικό Δελτίο για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

6. Ανώτατο Χρονικό Όριο Φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά:

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.

Β. ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 2022

Επιπλέον των όσων θα ισχύσουν από φέτος, από το 2022 θα ισχύσουν και τα εξής, ως προς τον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων:

1. Περιορισμένος Αριθμός Επιλογών του Υποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο:

Ο κάθε υποψήφιος θα έχει συγκεκριμένο ανώτατο αριθμό επιλογών τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο του. Ο αριθμός αυτός θα ποικίλλει ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΓΕΛ) ή Τομέα (ΕΠΑΛ) και θα είναι ίσος με:

α. Το 10% του αριθμού των Τμημάτων του κάθε Επιστημονικού Πεδίου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Για παράδειγμα με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2019 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα έχουν τον εξής αριθμό επιλογών ανά Επιστ. Πεδίο:

• 1ο Πεδίο: 15 Επιλογές
• 2ο Πεδίο: 25 Επιλογές
• 3ο Πεδίο: 14 Επιλογές
• 4ο Πεδίο: 17 Επιλογές

Βεβαίως, από τα συμφραζόμενα προηγούμενων εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας προκύπτει ότι ο αριθμός των τμημάτων, άρα και των επιλογών για τους υποψηφίους, θα μειωθούν.

β. Το 20% του αριθμού των Τμημάτων του κάθε Τομέα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2019 οι υποψήφιοι των 9 Τομέων των ΕΠΑΛ θα έχουν τη δυνατότητα 11-26 επιλογών ανά Τομέα (συνυπολογιζομένων των τμημάτων της Κοινής Ομάδας.

2. Δύο Φάσεις Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Στην Α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο τους με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως).

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β’ φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση, χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

3. Συντελεστές Βαρύτητας Βασικών Μαθημάτων ανά Τμήμα:

Σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές / Τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου,

Για παράδειγμα ένα Χημικό Τμήμα θα μπορεί να ορίζει α) ότι η Χημεία είναι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το τμήμα και β) τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ελάχιστο ποσοστό βαρύτητας για το κάθε μάθημα θα είναι το 20%. Επομένως το 80% του Γεν. Βαθμού πρόσβασης θα προέρχεται από την ελάχιστη βασική βαρύτητα του κάθε μαθήματος, ενώ θα απομένει ένα ποσοστό 20% που θα προστίθεται, ως αυξημένη βαρύτητα, στο ή στα μαθήματα που επιλέγει το τμήμα.